Rodzaje i gatunki gleb.
Types and species of soil.
Typy i podtypy gleb.
Soil types and subtypes.
Kompleks rolniczej przydatności gleb na obszarze uprawy.
Complex of agricultural suitability of soils in the cultivation area.
Zasobność K2O.
K2O abundance.
Zasobność Mg.
Mg abundance.
Zasobność P2O5.
P2O5 abundance.
Odczyn pH.
Reaction pH.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb.
Agricultural soil suitability complexes.
Kompleks rolniczej przydatności gleb - transparentność.
Complex of agricultural suitability of soils in the cultivation area transparent.

VEGETATION AND FERTILIZATION

Obszar plantacji.
Plantation area.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Segmentation of areas for mineral fertilization.
Obszary zachwaszczone.
Designated areas of excessive weed.
Zieloność uprawy.
Green leaf index.
Mapa ubytków z dnia 13.06.2020.
Map of plant losses (13.06.2020).
Mapa ubytków z dnia 25.08.2021.
Map of plant losses (25.08.2021).
Wschody roślin - wskaźnik NDVI.
Plant emergence - NDVI index.

FEMINIZATION AND MACHINE LEARNING

Model rośliny - feminizacja.
Plant models for classification.
Fragment rastra.
A fragment of a raster for machine learning.
Identyfikacja, model, klasyfikacja.
Plant identification - classification model.
Identyfikacja roślin - miejsca występowania.
Plant identification - places of occurrence.
Modele - klasyfikacja.
Plant models for classification.

OTHER PARAMETERS

Obszar suszy.
Drought area.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Leaky distributor.
Obraz termowizyjny pola CGOET 1.
Thermal image of field CGOET 1.
Obraz termowizyjny pola CGOET 2.
Thermal image of field CGOET 2.

EQUIPMENT